top
facebooktwitterlinkedin
  
leafSTEP-2-SPORT РЕЗУЛТАТИ
  
Благодарение на множеството планове за действие дефинирани по време на проекта STEP-2-SPORT стана ясно, че чрез инвестиция в размер на 9,3 милиона евро в 27-те пилотни спортни обекти и съоръжения могат да бъдат спестени повече от 12 000 MWh годишно чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност (ЕЕ), както и че могат да бъдат генерирани повече от 3000 MWh годишно посредством използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). В случай на недостиг на финансови средства, предложените мерки за ЕЕ се осъществяват стъпка-по-стъпка посредством иновативен подход, което е ефективна стратегия за постигане на сгради с близко до нулевото енергийно потребление (СБНЕП).
 
EN-button
 
art1

 

  
leafЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
  
Заключителната конференция на проекта STEP-2-SPORT се състоя на 21 февруари 2017 г. в Брюксел в Делегацията на правителството на Каталония към Европейския съюз. Събитието беше открито за широката публика с цел да разпространи резултатите от инициативата пред редица заинтересовани страни: спортни сдружения, асоциации на ЕС, строителния сектор и експерти в областта на устойчивото развитие.
 
EN-button
 
art2

 

  
leafПОЛЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ И МЕНИДЖЪРИ НА СПОРТНИ СГРАДИ
  
В рамките на проекта STEP-2-SPORT бяха разработени два полезни механизма за подпомагане на енергийното обновяване на спортни обекти – Инструмент за сравнение и Платформа за консултации.
 
EN-button
 
art1
 
logos
Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите. Не е задължително публикацията да отразява позицията на Европейския Съюз. Нито EASME, нито Европейската Комисия са отговорни за всякаква употреба на информацията, представена в тази публикация.