Na czym polega idea Budynków Prawie Zero Energetycznych? Czy istnieje definicja na poziomie europejskim?

Jako idea Budynki Prawie Zero Energetyczne to budynki które cechują się wysoką efektywnością energetyczną. Niska wartość energii potrzebnej do eksploatacji budynku dostarczana jest z odnawialnych źródeł.
Dyrektywa w Sprawie Charakterystyki Energetycznej wymaga aby wszystkie budynki wznoszone po 2020 roku były prawie zero energetyczne. W przypadku budynków użyteczności publicznej ta zasada zaczyna obowiązywać po 2018 roku.
W Europie udało się znaleźć wiele działań i przykładów wspierających i rozpowszechniających budynki prawie zero energetyczne. Istnieją komercyjne inicjatywy kładące nacisk na różne aspekty (takie jak “zeroHaus”, “Plusenergiehaus©”, “Minergie©-A” czy “Passivhaus”) jak i zainicjowane przez rząd programy, które zwykle skupiają się na efektywności energetycznej (np. German KfW-building standard or Minergie© from Switzerland).
Wyżej wymienione inicjatywy, w mniejszym lub większym stopniu, skupiają się na uzyskaniu równowagi energetycznej. Używane metodyki obliczeniowe różnią się od podstawowych kategorii oceny i często nie są w stu procentach zgodne z normami europejskimi odwołującymi się do Dyrektywy w Sprawie Charakterystyki Energetycznej. Analiza wykazała różnice w jednostkach (energii, źródła energii, emisji CO2), typach i granicach obszarów w których dąży się do równowagi, a także w metodach normalizacji.
Idea budynków prawie zero energetycznych może być postrzegana z dwóch różnych perspektyw:
a) W kontekście efektywności: każdy z krajów definiuje rekomendowaną wartości postrzeganą za nZEB. Na przykład w wypadku Szwecji zużycie energii nie powinno być wyższe niż 40 kWh/m2 rocznie dla danego typu budynku,
b) W kontekście równowagi energetycznej kraje definiują ilość energii wytwarzanej przez budynek lub w jego pobliżu, w porównaniu do jego zapotrzebowania na energie do eksploatacji.
Narzędzie analizujące skupia się na tych dwóch aspektach.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

Jaka jest różnica pomiędzy nZEB I NZEB?

nZEB to prawie zero energetyczny budynek aspirujący, w pewnym stopniu, do stania się budynkiem Netto Zero Energetycznym, co w kontekście równowagi energetycznej oznacza produkcję znacznej części potrzebnej od eksploatacji energii z odnawialnych źródeł,
Narzędzie analizujące definiuje nZEB ,w kontekście równowagi energetycznej, jako produkujący 50% całkowitej energii zużywanej przez obiekt lub budynek.
NZEB, oznacza Netto Zero Energetyczny Budynek w którym produkowana energia równa jest całkowitej energii eksploatacyjnej.
W obu przypadkach nacisk kładziony jest na produkcję energii z odnawialnych źródeł, a także na osiągnięciu odpowiedniego współczynnika efektywności energetycznej.

Jak można określić jaka ilość energii przeznaczona była na ogrzewanie, a jaka na chłodzenie korzystając z wykresu dystrybucji energii?

Wykres znajdujący się w Narzędziu analizującym definiuje tylko źródła energii (gaz, olej, energia elektryczna…). Tradycyjnie wytwarzanie ciepła odbywa się poprzez spalanie gazu lub paliwa, jednak ostatnimi czasy wyżej wymienione źródła zastępowane są instalacjami opartymi na energii elektrycznej czy pompach ciepła
Aby uzyskać lepsze zrozumienie wykresu, każda organizacja powinna przeprowadzić dokładną analizę swoich instalacji wytwarzających ciepło i chłód.

Czy Współczynnik Odnawialnej Energii (RER) zakłada, że całkowita zużywana energia pochodzi ze źródeł tradycyjnych? Czy istnieje współczynnik który wyznacza ile energii jest produkowanej ze źródeł tradycyjnych?

RER, zdefiniowany w Narzędziu Analizującym, mierzy procent całkowitej energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i porównuje go z całkowitym zużyciem energii w budynku lub obiekcie, niezależnie od źródła tej energii.
Współczynnik RER mierzy poziom zależności od przedsiębiorstwa energetycznego.
Narzędzie nie posiada żadnego współczynnika mierzącego pochodzenie energii dostarczonej przez przedsiębiorstwo energetyczne. W większości europejskich krajów przedsiębiorstwa energetyczne nie dostarczają informacji na temat procentowego udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitej wyprodukowanej energii.

W przypadku gdy obiekt sportowy posiada system kogeneracji jak powinno postrzegać się energię elektryczną w nim wyprodukowaną?

Ta energia nie powinna być brana pod uwagę w analizie współczynnika RER, ale definiuje poziom zależności od przedsiębiorstwa energetycznego.
Narzędzie posiada także współczynnik nZEB, który określa zależność od przedsiębiorstwa energetycznego i porównuje całkowitą energię wyprodukowaną (ze źródeł tradycyjnych i odnawialnych) do całkowitej energii zużywanej.

Jakie są najbardziej polecane metody zwiększenia efektywności energetycznej budynku, tak aby uzyskać poziom najbliższy NZEB?

Jako pierwsze należy poprawić efektywność całkowitą obiektu poprzez modernizacje źródła ciepła i modernizacje oświetlenia. Jako następny krok poleca się izolacje rur centralnego ogrzewania i przegród zewnętrznych, tak aby zredukować straty energii.
Aby uzyskać poziom NZEB, powinno się zainstalować jak najwięcej odnawialnych źródeł energii.
Narzędzie posiada odniesienia do wszystkich metod służących zwiększeniu efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii, wraz z przykładami użycia.

Jakie są kolejne kroki aby uzyskać poziom nZEB w budynkach?

Pierwszym korkiem jest wykonanie analizy energetycznej budynku, tak aby zidentyfikować systemy i instalacje cechujące się niską efektywnością energetyczną. Po identyfikacji należy przeanalizować które systemy powinno się zmodernizować, tak aby uzyskać jak największe oszczędności energii i najkrótszy zwrot inwestycji.
Audytor może pomóc w procesie wprowadzania zmian, a także w uzyskaniu finansowania inwestycji.
Po wprowadzeniu środków służących uzyskaniu poziomu nZEB, należy przeprowadzić dokładne pomiary zużywanej I produkowanej energii, tak aby spełnić warunki założone w audycie.

Jakie będzie znaczenie instalacji zasilanych z węzłów ciepłowniczych, w przypadku chęci osiągnięcia nZEB?

Centralne ogrzewanie ma taką samą role w przedsiębiorstwach energetycznych jak produkcja prądu, czy dostarczenie gazu, z tą różnicą, że energia dostarczana jest jako ciepła i/lub zimna woda.
Aktualnie narzędzie nie rozróżnia pochodzenia energii. Planuje się rozważenie tej kwestię w kontekście przyszłych poprawek do Narzędzia Analizującego.

Jak finansować inwestycje tak aby uzyskać poziom nZEB?

Aktualnie na rynku istnieją różne sposoby na uzyskanie finansowania inwestycji w efektywność energetyczną.
Crowdfunding jest jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań dla inwestycji na wysokim i niskim poziomie.
EPC, kontrakt na zapewnienie komforty cieplnego, jest bardzo dobrym narzędziem finansowania inwestycji efektywnych energetycznie, gdzie oszczędności pozwalają pokryć koszty inwestycji.
Wysoki poziom nZEB, wymaga sporych nakładów finansowych, przy czym umożliwia uzyskanie sporych oszczędności energii, co pozwala zagwarantować zwrot inwestycji.