Какво представлява сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ)? Има ли европейска дефиниция?

СБНПЕ са сгради характеризиращи с много висока енергийна ефективност (ЕЕ) – енергиен клас А. Характерно за тях е, изискването за нисък разход на енергия, който в голяма степен е необходимо да бъде покрит от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Според изискванията на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите всички нови сгради до 2020 г. следва да бъдат с БНПЕ. Същото важи и за всички нови обществени сгради в ЕС, които трябва да отговарят на тези енергийни параметри след 2018 г. В Европа има редица концепции и примери за сгради с БНПЕ. Има и неправителствени примери, които поставят акцента върху различни аспекти като (“zeroHaus”, “Plusenergiehaus©”, “Minergie©-A” or “Passivhaus”), както и програми, инициирани от правителства, които обикновено се фокусират върху ефективността на сградите (напр. германският стандарт за сгради KfW, или пък Minergie© от Швейцария).
Всички подобни подходи имат за цел да се изравнят годишните енергийни баланси. Използваните процедури за калкулиране се различават по отношение на базовите категории за оценка и не е задължително да съвпадат с EN стандартите, които са в унисон с политиката на европейския генерален директор по енергетиката (EPBD): Анализът на различните дефиниции разкрива различни показатели (енергиен обект, източник на енергия, CO2 емисии), различен баланс на границите, както и различни начини за нормализиране.
Ето защо концепцията за сгради с БНЕП може да бъде разгледана от две гледни точки:
1. По отношение на ефективността: всяка страна дефинира препоръчителна стойност, която да бъде възприета за сграда с БНЕП. Новите спортни зали в България не трябват да надхвърлят обща годишна консумация от 175 kWh/m2 по първична енергия.
2. По отношение на баланса – количеството енергия, произведено от дадена сграда, сравнено със съответната консумация. В България се залага на дял от 55 % ВЕИ в крайното енергийно потребление.
Инструментът за сравнителен анализ се фокусира върху тези два аспекта.

За повече информация, посетете:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings

Каква е разликата между сграда с близко до нулево потребление на енергия (СБНПЕ) и сграда с нетно нулево потребление на енергия (СННПЕ)?

СБНПЕ се стреми да се доближи максимално до сграда с нетно нулево потребление на енергия (ННПЕ), което по отношение на баланса означава произвеждане на една значителна част от енергията от ВЕИ, така че да се компенсира реалното потребление.
Инструментът за сравнителен анализ определя СБНПЕ по отношение на енергийния баланс като произвежда 50% от общата консумирана от съоръжението или сградата енергия.
Сграда с ННПЕ означава балансът на произведената енергия от дадена сграда да е равен на общото потребление на енергия, т.е делът на ВЕИ да е равен на консумираната енергия.
И в двата случая преди производството на енергия от ВЕИ трябва да се постигне ефективен коефициент на сградата.

В една кръгова диаграма за разпределението на енергия, как бихме могли да сме сигурни кои данни са от отопление и кои от охлаждане?

Кръговата диаграма на Инструмента за анализ диференцира само енергийните източници (газ, нефт, електричество,…) Традиционно топлината се произвежда от изгаряне на твърди горива и газ, но вече все по-разпространени са източници на топлина, които използват термопомпи на базата на електричество.
За да придобиете по-добра представа за тази кръгова диаграма, за всеки обект следва да се изготви цялостен анализ на цялото оборудване, което генерира топлина или охлаждане.

Коефициентът на енергия от ВЕИ предполага, че цялото потребление на енергия не е възобновяемо? Съществува ли коефициент, който измерва колко от консумираната енергия не е възобновяема?

Коефициентът на енергия от ВЕИ, така както е дефиниран от Инструмента, измерва процента от общото производство на енергия от възобновяеми източници, спрямо общото потребление на енергия на сградата или съоръжението, независимо дали енергията, която потребява дадено спортно съоръжение се произвежда от ВЕИ или от местните централи.
Ето защо, коефициентът на енергия от ВЕИ в Инструмента измерва нивото на доверие към публичните централи, но с презумпцията, че са устойчиви. Инструментът не отчита коефициент, който да измерва начина на генериране на енергията от топлоцентралите или електроцентралите. В повечето европейски държави все още не е разпространено централите да предлагат информация за това какъв процент от енергията, която генерират е произведена от ВЕИ.

В случай че даден спортен обект използва когенерация (топлинен двигател или електростанция за едновременно генериране на електричество и на топлина), как следва да разглеждаме произведената енергия, която не е от ВЕИ?

Тази енергия не бива да бъде включвана в коефициента на енергия от ВЕИ, но тя е определяща за крайния потребител по отношение на нивото на доверие за употребата на енергия от топлоцентрали и електроцентрали.
Инструментът предлага и още един коефициент – коефициент за СБНПЕ, който определя нивото на зависимост от фирмата, предоставяща дадена енергийна услуга. Това става като се сравни общото количество произведена енергия (ВЕИ или не) с общото потребление на енергия.

Кои ЕЕ мерки са най-препоръчителни, за да се доближим максимално до СБНПЕ?

Най-належащи са мерките, които подобряват ефективността на цялото оборудване в даден спортен обект: подобрете ефективността на термопомпите, котлите, охладителите, както и на осветителните тела. Друг централен елемент е изолацията на тръбопроводните системи и на стените. Наред с това колкото повече енергия се генерира от ВЕИ, толкова по-добре. Инструментът демонстрира и реални примери за измерване на ефективност и на ВЕИ.

Какви стъпки трябва да следваме, за да постигнем ПНЕС?

Първата стъпка е да направите енергийно обследване на сградата, за да идентифицирате кои са енергийно интензивните системи и оборудване. Веднъж определени, препоръчително е да се направи цялостен анализ за това какви мерки да бъдат въведени, за да се постигне спестяване чрез най-рентабилна инвестиция. Един енергиен експерт, може да помогне на дадено съоръжение да участва в обществени поръчки или да кандидатства за финансиране.
След като мерките са въведени, много е важно да се направи последващо проследяване на постигнатите спестявания, така че фирмата, която ги е въвела да е изпълнила ангажимента си.

Каква е ролята на топлофикацията в един сценарий за постигане на ПНЕС?

Топлофикацията има същата роля като фирма за комунални услуги, но вместо електричество или газ, подобни дружества предоставят топлинна енергия под формата на топла или студена вода. В момента Инструментът не разграничава източникът на енергия – дали е ВЕИ или не. Подобно подобрение може да се въведе в бъдеще.

Как да бъдат финансирани инвестициите, така че да се постигне високо ниво на СБНПЕ?

В момента на пазара съществуват различни финансови механизми за ЕЕ проекти. Т. нар. групово финансиране е едно от най-практичните решения както за големи, така и за по-малки инвестиции. Друг подобен метод са Договорите с гарантиран резултат, които са един много подходящ инструмент с оглед на това, че те самите са гаранция за възвръщане на инвестицията. Високо ниво на СБНПЕ изисква големи инвестиции, но гарантира сериозни спестявания, които гарантират възвръщаемост на инвестицията.