top
facebook twitter linkedin
leaf Droga do modernizacji obiektów sportowych
art1W ramach projektu STEP -2- SPORT przygotowano mapę drogową modernizacji obiektów sportowych. Przygotowany plan działań wskazuje najważniejsze kroki, które muszą być podjęte przez właścicieli obiektów sportowych, w tym menedżerów aby przekształcić istniejące budynki w obiekty o niemal zerowym zużyciu energii. W dokumencie tym znajdziemy opis działań służących poprawie efektywności energetycznej wraz z potencjalnymi oszczędnościami, jakie można dzięki nim osiągnąć.

PL-button
leaf Gdzie szukać dofinasowania działań modernizacyjnych
art2W ostatnich latach, cięcia budżetowe zmniejszyły liczbę obiektów sportowych, w których przeprowadza się inwestycje w środki poprawy efektywności energetycznej o średnich i długich okresach zwrotu. Ważne jest, aby nie rezygnować z niektórych działań o dłuższych okresach zwrotu gdyż można w ten sposób utracić znaczny odsetek możliwych do uzyskania oszczędności energii. Połączenie działań o długim okresie zwrotu z tymi o krótkim okresie pozwala na uzyskanie bardziej konkurencyjnej stopy zwrotu, jednocześnie uzyskując znaczne oszczędności.

PL-button
leaf Aktualny stan wdrażania koncepcji budowy budynków prawie zero energetycznych
art3Zainteresowanie tematem budynków energooszczędnych (ZEB) wzrosło w ostatnich latach do tego stopnia, iż stają się one częścią polityki energetycznej w wielu krajach. Najważniejszymi pojęciami używanymi do opisania/ zdefiniowania budynków energooszczędnych są “budynek o zerowym bilansie energetycznym netto” i “budynek o niemal zerowym zużyciu energii”. Powstaje pytanie na jakim etapie jesteśmy jeżeli chodzi o wdrażanie tych pojęć w stosunku do nowych i modernizowanych różnego rodzaju budynków na całym świecie?

PL-button
logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
Download as Download this newsletter as pdf