top
facebook twitter linkedin
leaf Подходи при обновяване на спортни сгради за сгради с близко до нулевото енергийно потребление
art1В рамките на проект STEP-2-SPORT се разработи детайлен план за достигане на близко до нулевото енергийно потребление в спортни сгради чрез стъпка по стъпка обновяване. Разработената пътна карта адресира необходимите на спортните собственици и сградни мениджъри ключови стъпки, включително описание на голям брой енергоспестяващи мерки и техния потенциал за спестявания. Постигането на близко до нулевото енергийно потребление (БНЕП) изисква не само внедряване на нови технологии, но и промяна на част от решенията относно живота на сградата. За достигане на БНЕП се препоръчва разработване на план за действие, чрез консултации с енергийни експерти, с цел приоритизиране на енергоспестяващите мерки, които да бъдат внедрени в следващите няколко години и с цел изчисляването на възможните спестявания.

BG-button
leaf Как да финансираме енергийно обновяване с цел БНЕП
art2В последните години, намаленият разполагаемия бюджет за инвестиции в енергийна ефективност в спортни сгради, доведе до намаляване на инвестициите в мерки със среден до дълъг период на изкупуване. Необходимо е инвеститорите да не се разубеждават от мерките с по-дълъг срок на откупуване, защото е възможно голям процент от потенциални енергийни спестявания да се загубят.  Изпълнението на мерки с дълъг срок на откупуване с такива с нисък, може да направи комбинирания процент на възвращаемост по-конкурентен, постигайки значителни икономии. Обновяването за достигането на БНЕП не може да се постигне изцяло с публични средства и е необходим принос и от частния сектор. Съществуват различни иновативни финансови инструмента, които подкрепят енергийното обновяване, като например:

o    ЕСКО
o    Инвестиционни фондове за енергийна ефективност
o    Схеми за Бели сертификати
o    Инициатива „DEEP Green“
o    Финансиране от граждани


Повече информация за финансовите механизми, които подпомагат БНЕП може да се намери в Roadmap towards nearly Zero Energy SPORT Buildings.

BG-button
leaf Съществуващо състояние на изпълнението на сгради с БНЕП
art3Темата за сгради с БНЕП се превърна във важна тема през последните години, а в някои страни се превърна част от енергийната им политика.  Според Директивата за Енергийните характеристики на сгради (EPBD), става ясно, че всичко нови сгради след 2020 г. е необходимо да отговарят на стандарта за сграда с БНЕП. Директивата цитира, че сграда с БНЕП е „Сграда с много високи енергийни характеристики“ в съответствие с приложение I.

BG-button
logos
За съдържанието на тази [интернет страница, публикация и т.н.] отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съ държащата се в тях информация.
Download as pdf