top
facebook twitter linkedin
leaf Проектът STEP-2-SPORT взе участие в конференцията СВЕТОВНИ ДНИ НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ
art1През февруари миналата година проектът STEP-2-SPORT взе участие в СВЕТОВНИТЕ ДНИ НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ 2016, една от най-мащабните конференции в Европа посветени на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Форумът се проведе в гр. Велс, Австрия и в него се включиха над 700 участника от 57 държави.

leaf Проектът Step-2-Sport провокира въвеждането на мерки за енергийна ефективност в България
art2Министерството на младежта и спорта обяви обществена поръчка за въвеждането на енергийни мерки в Многофункционална Спортна Зала в гр. Пловдив, България. Залата е един от пилотните спортни обекти заложени в проекта Step-2-Sport, а дейностите се координират от „Енергийна Агенция Пловдив“. Предвидените мерки са на стойност 66500 евро и имат за цел подобряване на енергийната ефективност на сградата.

leaf Жилищният сектор след Споразумението от Париж
art3Споразумението от Париж е историческо събитие. Световните лидери се ангажираха да ограничат глобалното затопляне до 2oC, което на практика означава, че през втората половина на 21 век вредните емисии в атмосферата трябва да бъдат елиминирани. Как обаче ще се отрази Споразумението върху жилищния сектор?

leaf Европроекти в подкрепа на енергийното обновяване на спортни обекти: n0e-sport и Step-2-Sport
art3Двата европейски проекта n0e-sport и Step-2-Sport са разработени в рамките на Програма „Интелигентна Енергия“ и имат сходна цел – да популяризират енергийното обновяване на съществуващи спортни обекти, за да се увеличат шансовете за постигане на сгради с почти нулево потребление на енергия (nZEB). Директна полза от тези два проекта ще имат десетки спортни обекти в 12 европейски държави, изложени на различни климатични условия.

logos
За съдържанието на тази [интернет страница, публикация и т.н.] отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съ държащата се в тях информация.
Download as pdf