top
facebook twitter linkedin
leaf VAD PROJEKTET STEP-2-SPORT HANDLAR OM
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUI Europa finns det cirka 1,5 miljoner idrottsanläggningar inklusive friluftsanläggningar, som i vissa länder och regioner utgör ungefär 8 % av det totala byggnadsbeståndet. Byggnader står för 40 % av den totala energianvändningen i EU, och enligt studier i Storbritannien, kan idrottsanläggningar stå för upp till 10 % av den årliga energianvändningen. Baserat på ovanstående fakta är det uppenbart hur viktigt det är med energieffektiviserande renovering av idrottsbyggnader. Det europeiska projektet STEP-2-SPORT finns för att förstärka detta perspektiv.

SWE-button
leaf

ENERGIEFFEKTIVA EUROPEISKA IDROTTSBYGGNADER MED STEP-2-SPORT

Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildings

Projektet STEP-2-SPORT fokuserar på energieffektivitet och användning av förnybar energi i inomhusidrottsanläggningar och simhallar, eftersom de är de mest energiförbrukande idrottsbyggnaderna. Projektet syftar till att stödja energieffektivisering av befintliga idrottsbyggnader genom stegvis renovering mot nära-nollenergibyggnader, vilket bidrar till EU:s energimål. Pilotanläggningar från 7 olika länder (Sverige, Polen, Portugal, Spanien, Italien, Grekland och Bulgarien) deltar i projektet. Det andra internationella mötet i STEP-2-SPORT-projektet hölls i Aten i september förra året. Vid det tillfället diskuterade alla parter sina insatser avseende energibesiktning av olika idrottsbyggnader i Europa, och presenterade pilotanläggningarna och arbetet för att bli nära-nollenergibyggnader.

SWE-button
leaf

UTVÄRDERING AV ENERGIKLASSNINGSSYSTEMΟ

Let's ESCo!

I rapporten “State of the art of Energy Performance Certifiering i EU: s byggnader sport” som utarbetats av Energikontoret SKåne, inom STEP-2-SPORT-projektet, utvärderas de olika system för energiklassning (EPC, energy performance certification) som finns i partnerskapsländerna. Varje partnerskapsland har ett obligatoriskt energiklassningssystem, men de är alla mer eller mindre olika, och antalet utförda certifieringar hittills för sportbyggnader, varierar mellan länderna.

SWE-button
logos
Författarna är ensamt ansvariga för innehållet [på denna webbsida, i denna publikation
osv.]. Innehållet speglar inte nödvändigtvis EU:s åsikter. Varken Easme eller Europeiska
kommissionen ansvarar för hur informationen används.
Download as Download this newsletter as pdf