top
facebook twitter linkedin
leaf КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТ STEP-2-SPORT?
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUВ Европа съществуват около 1,5 милиона спортни сгради, които представляват 8 % от общия сграден фонд. Според последни данни в Обединеното Кралство крайното енергийно потребление на сградите представлява 40 % от общото потребление, а при спортните сгради то достига до 10 %. Въз основа на тези факти става ясна важността за подобряване на енергийната ефективност в този сегмент от сгради. Европейският проект STEP-2-SPORT е тук, за да подпомогне тези процеси.

BG-button
leaf

Εнергийна ефективност в европейски спортни сгради чрез проект STEP-2-SPORT

Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildings

Проект Step-2-Sport се фокусира върху енергийната ефективност и използването на ВЕИ в закрити спортни зали и закрити плувни басейни, като най-енергийно интензивни сгради. Проектът цели да подпомогне обновяването на съществуващи спортни сгради, чрез „стъпка по стъпка” реновиране до достигане на близко до нулевото енергийно потребление, допринасяйки за енергийните цели поставени от ЕС. В проекта участват пилотни спортни сгради от 7 различни страни – Швеция, Полша, Португалия, Испания, Италия и България. Втората работна среща по проект Step-2-Sport се състоя в Атина през септември. По този повод всички партньори обсъдиха дейността си по отношение на извършваните енергийни обследвания на пилотните спортни сгради, както и работата по достигане на близко до нулевото нетно енергийно потребление.

BG-button
leaf

Οценяване на различни схеми за енергийни обследвания

Let's ESCo!

В доклада “State of the art of Energy Performance Certification in EU sport buildings” разработен от Skåne Energy Agency, в рамките на проект STEP-2-SPORT, различните видове сертификационни схеми в страните партньори бяха разгледани и оценени. Във всяка страна съществува разработена схема за определяне на класа на енергийна ефективност на една сграда, но между тях съществуват различия.

BG-button
logos
За съдържанието на тази [интернет страница, публикация и т.н.] отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съ държащата се в тях информация.
Download as Download this newsletter as pdf