top
facebook twitter linkedin
leaf Wyzwania dla budownictwa prawie zero energetycznego w UE
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUKraje europejskie już dawno zgodziły się na wspólną wizję polityki energetycznej do roku 2050, zgodnie z którą emisja do tego roku gazów cieplarnianych w całej gospodarce UE będzie niższa o 80-95 % w porównaniu do poziomu z roku 1990. Energetyczna mapa drogowa Komisji Europejskiej do roku 2050 określa, że każdy ​​budynek na terenie UE będzie musiał ograniczyć swoją emisję o 88-91 %.

PL-button
leaf Audyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej pilotażowych budynków sportowych, pierwsze kroki w kierunku budynków prawie zero energetycznych
Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildingsAudyty energetyczne i świadectwa charakterystyki energetycznej budynków przygotowane w 26 budynkach UE w ramach projektów pilotażowych wykazały znaczne potencjalne oszczędności energii, ponad 11,000 MWh/rok. Inwestując prawie 6 milionów € można uzyskać korzyści ekonomiczne ponad 1 mln € rocznie, zaś potencjał redukcji emisji wynosi ponad 3.400 ton CO2 rocznie. W obiektach pilotażowych zostały zaproponowane działania w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii, które pozwoliłyby na przekształcenie budynków w obiekty prawie zero energetyczne. Kompleksy sportowe, kryte baseny, sale gimnastyczne, hale sportowe z 7 krajów UE skorzystały z działań prowadzonych w ramach projektu STEP – 2 – SPORT.

PL-button
leaf Let’s ESCo!
Let's ESCo!Czy jesteś firmą ESCO? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami w obiektach sportowych.
Czy jesteś kierownikiem obiektu sportowego, przedstawicielem gminy lub agencji energetycznej? Chciałbyś podzielić się z nami swoim doświadczeniem z realizacji umów ESCO?

PL-button

 

logos
Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść niniejszej [witryny, publikacji itd.] Treść ta niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej. EASME ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
Download as Download this newsletter as pdf