top
facebook twitter linkedin
leaf Предизвикателства за близки до нулата енергийни сгради в ЕС.
Challenges towards nearly Zero-energy Buildings in the EUЕвропейските страни постигнаха договорка за обща енергийна визия до 2050 г., от която дата емисиите на парникови газове в цялата европейска икономика е необходимо да бъдат намалени с 80-95 % спрямо нивата им през 1990 г. Енергийната рамка на Европейската Комисия до 2050 г. посочва, че наличните сгради в ЕС ще се нуждаят от намаление на емисиите вредни газове с 88-91%.

BG-button
leaf

Eнергийни одити и издаване на енергийни сертификати на пилотни спортни сгради, първите стъпки за близки до нулата енергийни сгради.

Energy audits and Energy performance certifications in pilot sport buildings, first steps toward nearly zero energy sports buildings

В рамките на проект Step-2-Sport бяха извършените енергийни обследвания и издадени eнергийни cертификати на 26 европейски пилотни спортни обекта, които разкриха възможности за значителни енергийни спестявания, равняващи се на повече от 11.000 МВт/ч. на година. С инвестиции от почти 6 млн.€ е възможно да се постигнат повече от 1 млн.€ икономически спестявания на година. Намаляването на потенциалните емисии на вредни газове ще бъде повече от 3,400 тона СО2 на година. Предложени са мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници, което ще даде възможност за преминаването към близки до нулата енергийни спортни сгради. Спортни комплекси, закрити спортни басейни, учебни и спортни зали в 7 европейски страни са бенефициенти от дейността на проект Step-2-Sport.

BG-button
leaf

Енергийно спестяващи фирми.

Let's ESCo!

Ако сте ЕСКО компания, можете да споделете вашият опит от работа със спортни съоръжения.

Ако сте управител на спортен обект, представител на община или енергийна агенция, то бихте могли да ни информирате за вашия опит в работата с ЕСКО компании чрез линка по-долу.

BG-button
logos
За съдържанието на тази [интернет страница, публикация и т.н.] отговарят единствено авторите. Тя не изразява непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия носят отговорност за използването на съ държащата се в тях информация.
Download as Download this newsletter as pdf